Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 21 2018

7615 42bf
Reposted fromEtnigos Etnigos viatojapaula tojapaula
8056 8f87 500
Reposted fromkostuchna kostuchna viatojapaula tojapaula

June 20 2018

4917 0ca1 500
Reposted from4777727772 4777727772 viatojapaula tojapaula

June 19 2018

Rozpamiętywanie każdego uczucia prowadzi do jego nasilenia.
— Bogdan Wojciszke
Z moich największych życiowych przewinień najgłupsze było myślenie, że ludzie okażą mi taką samą miłość i troskę, jaką otrzymali ode mnie
— głupia ja
Powiedz, kierujesz się sercem czy tym, co powiedzą inni? 
— 22;13
Reposted fromFlau Flau viadancingwithaghost dancingwithaghost
6763 f5eb 500
Reposted fromzciach zciach viadancingwithaghost dancingwithaghost

June 10 2018

1237 592d
3450 5d15
Reposted fromphilomath philomath viatojapaula tojapaula
9479 9ae9
Reposted fromsmit smit viaimaybebad imaybebad
2079 9d47 500
Reposted fromsavatage savatage viaimaybebad imaybebad
Mężczyźni przyjaźnią się z kobietami, za którymi szaleją, a wiedzą, że nic więcej nie może z tego być.
— Elżbieta Rodzeń "Przyciąganie"
Reposted fromxalchemic xalchemic via4777727772 4777727772
Czasami trzeba się zmienić, aby pozostać wiernym sobie.
— Newman
Reposted fromavooid avooid via4777727772 4777727772

June 07 2018

0341 e684 500
Jest we mnie tyle samo ukojenia co wkurwienia
— Kartky
Reposted frommefir mefir viaCannonball Cannonball
3374 f39f
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viasoko soko
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl