Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 18 2019

9606 dd07 500
Reposted fromwyczes wyczes viadancingwithaghost dancingwithaghost

June 15 2019

9880 4415 500
Reposted fromsjokolade sjokolade vianevermind336 nevermind336
I te krótkie momenty kiedy czułem, że ty czujesz to samo.
— J.L.WIŚNIEWSKI

To, co robię, nie musi mieć sensu dla nikogo poza mną. Na tym polega piękno szaleństwa. 

— Rachel Hawthorne
1662 22f6 500
Reposted fromtost tost viadancingwithaghost dancingwithaghost
dlaczego nie pisze się tak jak się mówi
nie pisze się tak jak się kocha
nie pisze się tak jak się cierpi
nie pisze się tak jak się milczy

pisze się trochę tak jak nie jest
— Jan Twardowski

May 29 2019

Sztuka niewysyłania wiadomości.
— Ochocki, Vithren,
Odwaga nie zawsze krzyczy. Czasami odwaga to cichy głos na koniec dnia, który mówi: “Spróbuję jutro jeszcze raz.”
— Mary Anne Radmacher
Kochać znaczy zaopiekować się czyjąś samotnością i nie starać się ani jej zburzyć, ani nawet poznać.
— Guillaume Musso, "Ponieważ Cię kocham"

June 18 2019

9606 dd07 500
Reposted fromwyczes wyczes viadancingwithaghost dancingwithaghost

June 15 2019

9880 4415 500
Reposted fromsjokolade sjokolade vianevermind336 nevermind336
I te krótkie momenty kiedy czułem, że ty czujesz to samo.
— J.L.WIŚNIEWSKI

To, co robię, nie musi mieć sensu dla nikogo poza mną. Na tym polega piękno szaleństwa. 

— Rachel Hawthorne
1662 22f6 500
Reposted fromtost tost viadancingwithaghost dancingwithaghost
dlaczego nie pisze się tak jak się mówi
nie pisze się tak jak się kocha
nie pisze się tak jak się cierpi
nie pisze się tak jak się milczy

pisze się trochę tak jak nie jest
— Jan Twardowski

May 29 2019

Sztuka niewysyłania wiadomości.
— Ochocki, Vithren,
Odwaga nie zawsze krzyczy. Czasami odwaga to cichy głos na koniec dnia, który mówi: “Spróbuję jutro jeszcze raz.”
— Mary Anne Radmacher
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl